هنگام مراجعه به وکیل ملکی بهتر است، کلیه ابلاغیه ها و مدارکی که مرتبط با موضوع وکالت است اعم از : سند مالکیت، قولنامه، مبایعه نامه، توافقات طرفین، قرارداد اجاره و مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشد.